edunvalvonta­valtuutus

Reklamaatio ja vaatimusten esittäminen

Virheistä tulee aina reklamoida oikea-aikaisesti ja kohtuullisessa ajassa niiden havaitsemisesta tai siitä, kun ne olisi pitänyt havaita. Riittävän yksilöityjen vaatimusten esittäminen tulee myös tapahtua kohtuullisessa ajassa, joten virheen ja korjauskustannusten selvittämisessä ei tule aiheetta viivytellä.

Virheet

Laatuvirheestä on kyse myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyömisestä tai siitä, että myyjä jättää oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen. Salaisesta virheestä on kysymys, kun sekä myyjä ja ostaja eivät ole tienneet virheestä kaupantekohetkellä, jolloin myyjä on vastuussa virheestä, jos kaupan kohde virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Ostajalla on tarkastusvelvollisuus. Ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Maakaari määrittelee virheiksi myös vallintavirheen ja oikeudellisen virheen. Vallintavirhe koskee kiinteistön vallintaa rajoittavaa viranomaisen päätöstä ja oikeudellinen virhe sivullisen kiinteistöön kohdistuvaa oikeutta.

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Asuntokauppalaissa virheet on määritelty erikseen uuden asunnon ja käytetyn asunnon kaupassa. Asuntokaupan virheissä puhutaan yleisestä virhesäännöksestä, tiedonantovirheestä, taloudellisesta virheestä ja oikeudellisesta virheestä. Myyjän ollessa elinkeinonharjoittaja ja ostajan kuluttaja, laissa on ostajaa suojaavia säännöksiä. Ostajan suojasta rakentamisvaiheessa on omat säännöksensä.

Virheiden ja mm. kosteusvaurioiden ja mikrobivaurioiden sekä niistä aiheutuvat terveyshaittojen selvittäminen edellyttävät, että kuntotutkimukset ja tarkastukset on tehty asianmukaisesti. Eri asiantuntijoiden näkemykset saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan koskien rakenteita, rakentamistapaa, kosteus- että sisäilmatutkimusten perusteella tehtäviä johtopäätöksiä ja korjauskustannusten määrää.

Virheen seuraamukset

Mikäli asunnossa/kiinteistössä todetaan virhe, josta myyjä on vastuussa, ostaja on oikeutettu kaupan purkuun tai hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaukseen on oikeus, jos myyjä on menetellyt huolimattomasti. Ostajan on syytä harkita huolellisesti, millaisia vaatimuksia kannattaa esittää.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400