konkusrri ja yrityssaneeraus

Konkurssi ja yrityssaneeraus

Kokemuksestamme on hyötyä niin pesänhoitajan tai selvittäjän tehtävien hoidossa kuin myös velkojan tai velallisen harkitessa toimenpiteitään ennen varsinaisen konkurssi- tai saneerausmenettelyn alkamista tai sen aikana.

Konkurssi

Konkurssissa käytetään velallisen koko omaisuus yhdellä kertaa velkojen maksamiseen. Konkurssia voi hakea käräjäoikeudelta velallinen itse tai velkoja. Pesänhoitaja laatii pesäluettelon ja velallisselvityksen ja konkurssin jatkuessa luettelon valvonnoista ja jakoluetteloehdotuksen, jonka käräjäoikeus vahvistaa. Pesänhoitajan velvollisuutena on varojen ja velkojen selvittämisen ja varojen realisoinnin lisäksi huolehtia siitä, että velallisen toiminta ennen konkurssia tarkastetaan riittävässä laajuudessa ja tarvittaessa esittää takaisinsaantivaatimuksia tai tehdä tutkintapyyntöjä poliisille.

Velkojien tulee pääsääntöisesti valvoa saatavansa, jotta ne tulevat huomioiduksi. Velkojien saamaan jako-osuuteen vaikuttaa mahdollinen saatavan etuoikeus ja velkojan saatavan suhteellinen osuus velallisen kokonaisvelasta.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksella pyritään tervehdyttämään pohjimmiltaan kannattava, jatkamiskelpoinen yritystoiminta.

On tärkeää, että yrityksen maksuvaikeuksiin reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erilaisista järjestelyistä voidaan myös helpommin sopia velkojien kanssa, jos yritys lähtee etsimään ratkaisuja ongelmiinsa ajoissa, viimeistään maksukyvyttömyyden uhatessa.

Yrityksen saneeraukselle on käytännössä kolme menettelytapaa: vapaaehtoinen sopimus yrityksen ja velkojien välillä, yrityssaneerauslain mukainen lakisääteinen yrityssaneeraus sekä näiden kahden yhdistelmä. 

Vapaaehtoinen saneeraus on käytettävissä yleensä silloin, kun yrityksen talousvaikeuksiin pyritään hakemaan ratkaisua jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin yritys on tullut maksukyvyttömäksi. Lakisääteinen yrityssaneeraus sopii lähinnä niihin tilanteisiin, joissa yritys on jo maksukyvytön, se ei pysty enää sopimaan velkojien kanssa riittävistä maksujärjestelyistä ja se tarvitsee välitöntä suojaa velkojien perintätoimenpiteiltä. Niissä tilanteissa, joissa yritys pystyy uhkaavasta tai alkaneesta maksukyvyttömyydestä huolimatta vielä sopimaan velkajärjestelyistä ja liiketoiminnan saneeraustoimista merkittävimpien velkojiensa kanssa, vaikka ei enää pystykään vastaamaan kaikista velvoitteistaan, käyttökelpoinen ratkaisu on nopeutettu saneerausmenettely.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Kailiala Oy
Tuureporinkatu 6
20100 Turku

Sähköposti: toimisto@asianajotoimistokailiala.fi
Puhelin: 02 284 3400